جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
337تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 375mg1394/07/264700
337تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 375mg1394/01/084200
337تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 375mg1392/05/153750
337تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 375mg1382/06/032750