دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
334تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 100mg1394/09/182500
334تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 100mg1392/05/132300
334تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 100mg1392/01/111700
334تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 100mg1389/03/041300