دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1788تامين اجتماعي70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1393/10/179500
1788تامين اجتماعي70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1392/05/137800
1788تامين اجتماعي70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1390/06/224900