يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1788تامين اجتماعي70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1393/10/179500
1788تامين اجتماعي70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1392/05/137800
1788تامين اجتماعي70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1390/06/224900