يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
324تامين اجتماعي0قرص - کلونيدين - 0.2mg1395/05/13400
324تامين اجتماعي70قرص - کلونيدين - 0.2mg1392/05/13250
324تامين اجتماعي70قرص - کلونيدين - 0.2mg1392/01/11170
324تامين اجتماعي70قرص - کلونيدين - 0.2mg1390/06/22130