دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
323تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 2ml1392/05/14400
323تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 2ml1391/07/19220
323تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 2ml1390/06/22170