شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
322تامين اجتماعي0قرص - کلونازپام - 1mg1395/05/13400
322تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1392/05/14300
322تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1391/07/19180
322تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1390/06/22120