شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
322تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1392/05/14300
322تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1391/07/19180
322تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1390/06/22120