سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1439تامين اجتماعي0قرص - کلوميپرامين - 75mg1395/05/134000
1439تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 75mg1394/07/062500
1439تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 75mg1393/08/113000
1439تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 75mg1392/09/262500
1439تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 75mg1392/05/131350
1439تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 75mg1392/01/111000
1439تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 75mg1390/06/22830