پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1438تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 50mg1394/07/061900
1438تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 50mg1393/08/111650
1438تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 50mg1392/09/031500
1438تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 50mg1392/05/131200
1438تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 50mg1392/01/11900
1438تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 50mg1391/05/21740
1438تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 50mg1390/06/22630