سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
321تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 25mg1394/07/061050
321تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 25mg1392/09/03900
321تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 25mg1392/05/13670
321تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 25mg1392/01/11500
321تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 25mg1391/03/30450
321تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 25mg1390/06/22360