شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
320تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 10mg1394/07/06600
320تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 10mg1392/09/03500
320تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 10mg1392/05/13400
320تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 10mg1392/01/11300
320تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 10mg1391/03/30250
320تامين اجتماعي70قرص - کلوميپرامين - 10mg1390/06/22200