شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
319تامين اجتماعي70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1393/07/122000
319تامين اجتماعي70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1392/05/131600
319تامين اجتماعي70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1392/01/111200
319تامين اجتماعي70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1391/02/251000
319تامين اجتماعي70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1390/06/22440