يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
312تامين اجتماعي70قرص - کلوبازام - 10mg1394/08/061200
312تامين اجتماعي70قرص - کلوبازام - 10mg1394/03/091000
312تامين اجتماعي70قرص - کلوبازام - 10mg1393/04/31850
312تامين اجتماعي70قرص - کلوبازام - 10mg1392/11/081000
312تامين اجتماعي70قرص - کلوبازام - 10mg1392/05/20850
312تامين اجتماعي70قرص - کلوبازام - 10mg1391/07/19520
312تامين اجتماعي70قرص - کلوبازام - 10mg1390/06/22400