دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
308تامين اجتماعي70قرص - کليدينيوم سي - -1394/07/11450
308تامين اجتماعي70قرص - کليدينيوم سي - -1392/05/14380
308تامين اجتماعي70قرص - کليدينيوم سي - -1392/01/11200
308تامين اجتماعي70قرص - کليدينيوم سي - -1391/05/21150
308تامين اجتماعي70قرص - کليدينيوم سي - -1390/06/22120