يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1393/11/04720
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1392/11/08600
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1392/05/13470
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1392/01/11350
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1391/05/21310
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1390/06/22250