جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1393/11/04720
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1392/11/08600
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1392/05/13470
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1392/01/11350
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1391/05/21310
306تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1390/06/22250