يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1906تامين اجتماعي70قرص - سيتالوپرام - 40mg1392/05/151900
1906تامين اجتماعي70قرص - سيتالوپرام - 40mg1385/01/201400