شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1905تامين اجتماعي70قرص - سيتالوپرام - 20mg1392/05/131350
1905تامين اجتماعي70قرص - سيتالوپرام - 20mg1392/01/111000
1905تامين اجتماعي70قرص - سيتالوپرام - 20mg1385/01/20800