شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
298تامين اجتماعي70قرص - سيزاپرايد - 10mg1392/05/13600
298تامين اجتماعي70قرص - سيزاپرايد - 10mg1392/01/11450
298تامين اجتماعي70قرص - سيزاپرايد - 10mg1390/06/22350