دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
296تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1393/11/152200
296تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1392/05/162000
296تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1392/01/111300
296تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1391/06/281200
296تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1390/06/22940