شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
295تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1393/11/151450
295تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/05/161300
295تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/01/11900
295تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1391/06/28800
295تامين اجتماعي70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1390/06/22660