پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
290تامين اجتماعي0قرص - سايمتيدين - 200mg1395/01/28720
290تامين اجتماعي70قرص - سايمتيدين - 200mg1393/08/03600
290تامين اجتماعي70قرص - سايمتيدين - 200mg1392/11/08500
290تامين اجتماعي70قرص - سايمتيدين - 200mg1392/05/13400
290تامين اجتماعي70قرص - سايمتيدين - 200mg1392/01/11300
290تامين اجتماعي70قرص - سايمتيدين - 200mg1391/03/23250
290تامين اجتماعي70قرص - سايمتيدين - 200mg1390/06/22170