يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
278تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 100mg1394/07/064500
278تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 100mg1392/06/023900
278تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 100mg1391/12/213000
278تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 100mg1390/02/261000