يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1394/07/061500
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1392/06/021350
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1391/12/211000
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1390/02/26400