يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
276تامين اجتماعي70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1392/05/13300
276تامين اجتماعي70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1392/01/11200
276تامين اجتماعي70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1390/06/2250