جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
271تامين اجتماعي0قرص - کلروکين - 250mg1395/05/121200
271تامين اجتماعي70قرص - کلروکين - 250mg1392/05/13480
271تامين اجتماعي70قرص - کلروکين - 250mg1392/01/11320
271تامين اجتماعي70قرص - کلروکين - 250mg1390/06/22240