يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
267تامين اجتماعي0قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1395/01/28450
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1393/11/15350
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/05/13300
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/01/11200
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1391/08/09150
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1390/06/22130