پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1393/11/15350
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/05/13300
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/01/11200
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1391/08/09150
267تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1390/06/22130