شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
268تامين اجتماعي0قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1395/01/28400
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1393/11/15300
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/05/13240
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/01/11160
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1391/08/09135
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1390/06/22100