سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1393/11/15300
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/05/13240
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/01/11160
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1391/08/09135
268تامين اجتماعي70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1390/06/22100