چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1394/07/2524800
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1394/05/2436000
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1394/01/1824800
262تامين اجتماعي62قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/08/010
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/09/1240000
262تامين اجتماعي62قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/05/2647000
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/04/0116500
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/05/2647000
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/04/0116500
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1392/07/0110000
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1392/05/2010000
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1391/10/121944
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1391/08/222616
262تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1390/10/181970