جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1393/11/15340
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/05/13270
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/01/11180
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1390/06/22130