دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1393/11/15340
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/05/13270
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/01/11180
260تامين اجتماعي70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1390/06/22130