يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1424تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1392/05/15520
1424تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1391/10/18400
1424تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1390/06/22290