شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2231تامين اجتماعي0قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1395/01/28500
2231تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1392/05/15400
2231تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1391/10/18300
2231تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1390/06/22220