پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2231تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1392/05/15400
2231تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1391/10/18300
2231تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1390/06/22220