سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
227تامين اجتماعي70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1392/05/158400
227تامين اجتماعي70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1391/04/176000
227تامين اجتماعي70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1390/05/184680