سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
226تامين اجتماعي70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1392/05/144200
226تامين اجتماعي70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1391/04/173000
226تامين اجتماعي70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1390/05/182380