سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1925تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 25mg1393/09/091500
1925تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 25mg1392/05/141350
1925تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 25mg1391/08/161000
1925تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 25mg1390/06/22830