جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1924تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 12.5mg1393/09/091000
1924تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 12.5mg1392/05/14800
1924تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 12.5mg1391/08/16600
1924تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 12.5mg1390/06/22440