دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2475تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 6.25mg1393/09/09700
2475تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 6.25mg1392/05/14550
2475تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 6.25mg1391/08/16400
2475تامين اجتماعي70قرص - کاروديلول - 6.25mg1390/06/22250