شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1420تامين اجتماعي0قرص - کاربامازپين - 400mg1395/05/104000
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1394/03/093000
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/07/230
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/05/20950