پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1394/03/093000
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/07/230
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/05/20950