دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2114تامين اجتماعي0قرص - کاربامازپين - 200mg SR1395/05/172500
2114تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/07/230
2114تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/05/20850