يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2114تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/07/230
2114تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/05/20850