سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
208تامين اجتماعي0قرص - کاربامازپين - 200mg1395/05/131300
208تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg1392/12/141150
208تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg1392/05/161000
208تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg1391/07/19650
208تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg1390/08/17500