پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
206تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 50mg1394/09/18520
206تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 50mg1392/05/13470
206تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 50mg1392/01/11350
206تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 50mg1391/07/19300
206تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 50mg1390/06/22260