جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1394/09/18380
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1392/05/13340
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1392/01/11250
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1391/07/19200
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1390/06/22170