دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1394/09/18380
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1392/05/13340
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1392/01/11250
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1391/07/19200
205تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1390/06/22170