يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2493تامين اجتماعي0قرص - کاپسيتابين - 500mg1395/04/0962000
2493تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1394/07/2554000
2493تامين اجتماعي80قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/08/010
2493تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/2667000
2493تامين اجتماعي80قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/06/2583333
2493تامين اجتماعي62قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/28152500
2493تامين اجتماعي63قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/2667000
2493تامين اجتماعي79قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/03/2067000
2493تامين اجتماعي63قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/03/20115000
2493تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/03/0552000
2493تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1392/07/0167000
2493تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1392/05/0167000
2493تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1391/05/2145000
2493تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1390/05/0435000